Galiojantys teisiniai dokumentai

Karklės gyvenvietė patenka į Pajūrio regioninio parko teritoriją. Veikla regioniniame parke reglamentuojama Saugomų teritorijų, Nekilnojamųjų kultūros vertybių, Aplinkos apsaugos, Miškų, Vandens, Žemės, Statybos, Teritorijų planavimo, Turizmo, Pajūrio juostos ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų. Kiti teisės aktai, turintys didžiausią įtaką veiklai bei vystymui Pajūrio regioninio parko teritorijoje: Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, Pajūrio regioninio parko tvarkymo planas, įvairūs teritorijai taikomi aplinkos ministro įsakymai, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimai dėl teritorijų planavimo dokumentų ir kitos galiojančios teisės normos.

Specialiuosius teritorijos tvarkymo (teritorijų planavimo, statinių projektavimo ir statybos, apsaugos, tvarkymo ir naudojimo) ypatumus apibrėžia ir nustato Pajūrio regioninio parko apsaugos reglamentas. Šiame reglamente nustatytos funkcinio prioriteto zonos. Karklės kaimas patenka į konservacinio prioriteto funkcinę zoną, todėl statinių planavimas ir statyba šioje zonoje leidžiami tik pagal susiklosčiusią planinę struktūrą, išlaikant senosios struktūros ir architektūros bruožus. Teritorijai taikomi bendrieji kraštovaizdžio formavimo principai, kraštovaizdžio gamtinių elementų tvarkymo, kultūros paveldo apsaugos reikalavimai. Naujos statybos galimos tik Regioninio parko tvarkymo plane numatytose vietose. Atkuriant užstatymą, pastarasis formuojamas iki 1940 metų buvusio charakterio. Inžinerinių tinklų plėtrai numatyti reikalavimai, kuriuos taikant būtų daroma minimali įtaka kraštovaizdžio pobūdžiui, o objektai vizualiai neterštų aplinkos. Inžinerinių susisiekimo komunikacijų plėtrai taikomi reikalavimai panašūs – keliai ir takai numatomi pagal susiformavusį tokių komunikacijų pobūdį. Inžinerinių sistemų projektavimas apibrėžtas Pajūrio regioninio parko susisiekimo sistemos bei inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiajame plane, patvirtintame Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2010-05-27, Nr. T11-413. Rekreaciniais tikslais infrastruktūra numatoma minimali, išsaugant natūralią gamtinę aplinką. Smulkiųjų kraštovaizdžio elementų statyba taip pat reglamentuojama. Parko teritorijoje skatintina veikla, išsauganti kraštovaizdžio įvairovę, miškų ekosistemą, apimanti gamtos ir kultūros paveldo objektų tyrimus, vystanti pažintinį turizmą, skatinanti etnokultūrinių tradicijų puoselėjimą ir kitas tausojančias bei išsaugančias veiklas, kurios atitinka Parko tvarkymo plano nuostatas.

Kitas tvarkomasis dokumentas – Pajūrio regioninio parko tvarkymo planas, patvirtintas 2016-09-19 aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-623. Pagrindiniai dokumento tikslai: nustatyti teritorijos tvarkymo principus ir kraštovaizdžio tvarkymo zonas. Šiam tikslui įgyvendinti nustatytose kraštovaizdžio tvarkymo zonose apibrėžta ūkinė veikla pagal paskirtis. Karklės gyvenvietė priskiriama gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijų reguliuojamos apsaugos kraštovaizdžio tvarkymo zonai, apsauginių miškų specializuoto apsauginio ūkininkavimo kraštovaizdžio tvarkymo zonai, apsauginių agrarinių teritorijų specializuoto apsauginio ūkininkavimo kraštovaizdžio tvarkymo zonai, apsauginių teritorijų miestų, miestelių, kaimų ar jų dalių sugriežtinto vizualinio reguliavimo kraštovaizdžio tvarkymo zonai. Kiekvienai numatytai zonai reglamentuotos apsaugos kryptys ir priemonės. Prioritetinėmis kultūros paveldo apsaugos kryptimis ir priemonėmis nurodoma: Karklininkų kaimo evangelikų liuteronų bažnyčios atkūrimas, to paties kaimo pradinės mokyklos pastatų komplekso pritaikymas kultūros paveldo lankymui ir pažinimui. Tarp gamtos apsaugos krypčių ir priemonių įvardijamas pajūrio kraštovaizdžio išsaugojimas, atkuriant pažeistus kraštovaizdžio fragmentus, gamtinių vertybių saugojimui ir atkūrimui – reguliuojama laivyba Karklės talasologiniame draustinyje, specialios paskirties transporto priemonėms privažiuoti prie jūros griežtai tik plane pažymėtose ir įrengtose vietose, skatinama ekstensyvi rekreacija ir kt. Rekreacinės plėtros prioritetas teikiamas pėsčiųjų ir dviračių turizmui vystyti ir propaguoti. Turizmo trasoms pritaikomi esami bendro naudojimo automobilių, miško ir lauko keliai, skatinamas Karklės kaimo senųjų kelių struktūros atsikūrimas, neužtveriant priėjimo prie jūros. Plėtros priemonės: vystomas pėsčiųjų, dviračių ir automobilių turizmas, kuriama infrastruktūra prie regioninio parko teritorijoje esančių dviračių, autoturizmo trasų atkarpų, gerinama visų trasų, takų ir kelių būklė, įrengiama infrastruktūra autoturizmo, dviračių ir pėsčiųjų trasose, numatomas įrengti naujas pėsčiųjų-dviračių takas iš centrinės Karklės dalies Zeigių link esamu keliu, siūloma įrengti mažųjų laivų prieplauką su reikalinga infrastruktūra Karklės rekreacinio prioriteto zonoje, rekonstruojamas paplūdimys nuo Kukuliškių iki šiaurinės Karklės kaimo dalies.

Karklės etnokultūriniame draustinyje veikla vykdoma pagal suformuotų sklypų paskirtį ir patvirtintus detaliuosius planus, o kitos paskirties sklypuose – pagal apibrėžtus (GAi, ŽAs, MAs, KOr) apsaugos reglamentus.

GALIOJANTYS PAJŪRIO REGIONINIO PARKO KARKLĖS ETNOKULTŪRINIO DRAUSTINIO TERITORIJAI TEISINIAI DOKUMENTAI

Teisinių dokumentų sąrašas

Įstatymai:

 1. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 1992-01-21, Nr.I-2223 (Žin., 1992, Nr.5-75).
 2. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas 1993-11-09, Nr.I-301 (Žin., 1993, Nr.63-1188; 2001, Nr.108-3902).
 3. Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros paveldo apsaugos įstatymas 2004-09-28, Nr.IX-2452 (Žin., 1995, Nr.3-37; 2004, Nr.153-5571).
 4. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas 1995-12-12 Nr.I-1120 (Žin., 1995, Nr.107-2391; 2004, Nr.21-617).
 5. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas 1994-04-26, Nr.I-446 (Žin., 1994, Nr.34-620; 2004, Nr.28-868).
 6. Lietuvos Respublikos miškų įstatymas 1994-11-22, Nr.I-671 (Žin., 1994, Nr.96-1872; 2001, Nr.35-1161).
 7. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 1996-03-19, Nr.I-1240 (Žin., 1996, Nr.32-788; 2001, Nr.101-3597).
 8. Lietuvos Respublikos pajūrio juostos įstatymas 2002-07-02, Nr.IX-1016 (Žin., 2002, Nr.73-3091).
 9. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas 1998-03-19, Nr.VIII-667 (Žin., 1998, Nr.32-852).

Nutarimai:

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 1992-05-12, Nr.343 (Žin., 1992, Nr.22-652; 1996, Nr.2-43).
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Pajūrio regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano patvirtinimo“ 2005-03-09 Nr.259 (Žin., 2005, Nr.34-1101).

Įsakymai:

 1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl Pajūrio regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo“ 2002-08-10, Nr.425 (Žin., 2002, Nr.86-3724; 2008, Nr.38-1410).
 2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl pajūrio juostos žemyninės dalies paplūdimių rekreacijos plano tvirtinimo“ 2015-03-09, Nr.D1-204 (TAR, 2015-04-13, Nr.5740).
 3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl pajūrio juostos žemyninės dalies tvarkymo specialiojo plano patvirtinimo“ 2011-07-28, Nr.D1-601 (Žin., 2011, Nr.98-4628).
 4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl pajūrio juostos tvarkymo programos 2014-2020 m. patvirtinimo“ 2014-04-16, Nr.D1-360 (TAR, 2014, Nr.44730).
 5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo“ 2005-06-02, Nr.D1-282 (Žin., 2005, Nr.72-2620).
 6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano grafinės dalies“ 2007-10-18, Nr.D1-530 (Žin., 2007, Nr.115-4722).
 7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl paukščių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“ 2014-03-14, Nr.D1-281 (TAR, 2014, Nr. 5791).

Sprendimai:

 1. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl privažiavimo prie jūros kranto Karklės kaime, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Pajūrio regioninio parko teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2016-05-26, Nr.T11-190.
 2. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2016-2018 m. programų pakeitimo 2016-04-28, Nr.T11-168.

Teritorijų planavimo dokumentai:

 1. Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2011-02-24, Nr.T11-111.
 2. Pajūrio (Karklės) regioninio parko etnografinės dalies namų valdų suplanavimo schema (specialusis planas), patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2 šaukimo tarybos 10 posėdžio sprendimu 1996-04-11 Nr.78.
 3. Dėl Girkalių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo patvirtinimo, patvirtinto NŽT prie ŽŪM Klaipėdos r. skyriaus vedėjo 2011-12-27, Nr.12VĮ-2525.
 4. Pajūrio regioninio parko susisiekimo sistemos bei inžinerinės infrastruktūros vystymo specialusis planas, patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2010-05-27, Nr.T11-413.
 5. Dviračių trasų specialusis planas, patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2015-11-26, Nr.T11-369.
 6. Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas, patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2015-05-28, Nr.T11-166.
 7. Baltijos jūros priekrantės (Klaipėdos rajono teritorijoje nuo Kukliškių iki Plazės gamtinio rezervato ribos), esančio Kretingalės sen. detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2012-04-26, Nr.T11-328.
 8. Karklės dalies tarp pagrindinio kelio į Klaipėdos keliuko į moksleivių stovyklą „Žilvitis“ ir Cipos upelio DSP, patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 3 šaukimo tarybos 10 posėdžio sprendimu 1998-03-19, Nr.13.
 9. Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schema, reg. Nr.003553000658.
 10. Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas, reg. Nr. 003552004225, patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2011-12-22, Nr. T11-781.

Medžiagą parengė Vaida Petkutė-Jatkauskienė

Advertisement

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s